List/Grid

Tin tức kế toán - thuế Subscribe to Tin tức kế toán - thuế

Thông tư số 65/2013/TT-BTC

Thông tư số 65/2013/TT-BTC

Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 v/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật… Read more »

Thông tư số 64/2013/TT-BTC

Thông tư số 64/2013/TT-BTC

Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 v/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng… Read more »

Thông tư số 35/2013/TT-BTC

Thông tư số 35/2013/TT-BTC

Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 01/4/2013 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch… Read more »

Thông tư số 34/2013/TT-BTC

Thông tư số 34/2013/TT-BTC

Thông tư  số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí… Read more »

Từ 1/1/2014 Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm còn 22%

Từ 1/1/2014 Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm còn 22%

Với 91,57% đại biểu tán thành, chiều 19/6 Quốc hội đã thông qua qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo… Read more »

Luật thuế thu nhập cá nhân: Người phụ thuộc có mã số thuế mới được giảm trừ

Luật thuế thu nhập cá nhân: Người phụ thuộc có mã số thuế mới được giảm trừ

Trước đó, Web kế toán có đưa tin về một sử đổi về thuế thu nhập cá nhân: Luật thuế Thu nhập cá nhân: Cấp mã số cho cả người… Read more »

Luật thuế thu nhập cá nhân: Không để nhiều người khai chung một người phụ thuộc

Luật thuế thu nhập cá nhân: Không để nhiều người khai chung một người phụ thuộc

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân: Cấp mã số cho cả người… Read more »

Luật thuế thu nhập cá nhân: Cấp mã số cho cả người phụ thuộc

Luật thuế thu nhập cá nhân: Cấp mã số cho cả người phụ thuộc

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, thay đổi lớn nhất là… Read more »

Một số sửa đổi, bổ sung mới về chính sách thuế GTGT

Một số sửa đổi, bổ sung mới về chính sách thuế GTGT

Ngày 17 tháng 5 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn thi hành… Read more »

10 loại thuế kỳ quặc nhất thế giới

10 loại thuế kỳ quặc nhất thế giới

Không có thuế thì không thể có một nền kinh tế hoạt động bình thường. Trên thế giới đang phổ biến rất nhiều kiểu thuế khác nhau và chúng không… Read more »