Tăng mức lương tối thiểu theo vùng từ 01/01/2013

Ngày 04/12/2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam); hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

tang-luong-toi-thieu-theo-vung-nam-2013

Tăng mức lương tối thiểu theo vùng từ 01/01/2013

Nghị định nêu rõ, cả nước chia ra 04 vùng, căn cứ vào nơi đóng của doanh nghiệp trên địa bàn vùng nào thì trả mức lương tương ứng theo vùng đó, cụ thể mức lương theo vùng như sau: Vùng I, 2.350.000 đồng; vùng II, 2.100.000 đồng; vùng III, 1.800.000 đồng và vùng IV, 1.650.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng quy định trên là cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương bảo đảm mức tiền lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu; mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Bên cạnh đó, Nghị định khuyến khích các doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/1/2013. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 01/01/2013.

Nguồn: http://ke-toan.com

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*