Để làm tốt công việc kế toán tài sản cố định

Để làm tốt công việc kế toán tài sản cố định

Để làm tốt công việc kế toán tài sản cố định

Nhiều bạn sinh viên học kế toán mới bắt đầu đi làm thường cảm thấy lúng túng về kế toán tài sản cố định (TSCĐ). web kế toán xin giới thiệu với các bạn bài viết “Để làm tốt công việc kế toán cố định” nhằm giúp cho các bạn hình dung được phần nào về công việc này.

Kế toán TSCĐ là một phần trong bộ máy kế toán, theo dõi và xử lý các trường hợp tăng giảm TSCĐ cũng như việc sửa chữa, thanh lý các thiết bị đã qua sử dụng. Thực hiện việc quản lý chi tiết cụ thể thông qua việc bàn giao TSCĐ cho các cá nhân, bộ phận sử dụng sao cho việc sử dụng TSCĐ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho Doanh nghiệp.

Để làm tốt công việc này, kế toán cần nắm bắt và hiểu rõ các công việc cụ thể

 • Cập nhật tình hình tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảm TSCĐ từng tháng, năm. Hoàn thiện các thủ tục về giao nhận TSCĐ khi mua mới hoặc xây dựng hoàn thành, kiểm tra, xác nhận TSCĐ khi mua mới, điều chuyển hoặc nhập kho…
 • Sau khi xác nhận TSCĐ, phải tiến hành Lập biên bản giao nhận TSCĐ, bàn giao TSCĐ cho bộ phận, cá nhân sử dụng trong công ty, trong đó nêu rõ mã, tên tài sản, thực trạng TSCĐ và trách nhiệm của cá nhân, bộ phận sử dụng tài sản đó…
 • Tính toán và cập nhật đủ nguyên giá TSCĐ theo quy định hiện hành ( hiện nay là Thông tư 45/2013/TT-BTC)
 • Xác định phương pháp khấu hao, thời gian khấu hao TSCĐ (Theo khung BTC quy định), tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ vào chi phí SXKD.
 • Gửi đăng ký khấu hao cho cơ quan thuế trước khi đưa tài sản vào sử dụng. Đăng ký khấu hao ghi rõ: Nguyên giá, tình hình tài sản, phương pháp khấu hao, thời gian khấu hao
 • Lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, giám sát việc sửa chữa TSCĐ hữu hình về chi phí và kết quả của công việc sửa chữa.
 • Phản ánh kịp thời, chính xác tình hình xây dựng trang bị thêm, đổi mới, nâng cấp hoặc tháo dỡ bớt làm tăng giảm nguyên giá TSCĐ hữu hình…
 • Thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về TSCĐ hữu hình, mở các sổ, thẻ kế toán cần thiết, bảng trích khấu hao TSCĐ… và hạch toán TSCĐ theo chế độ quy định.
 • Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.
 • Cuối kỳ tính khấu hao theo phương pháp và thời gian đã đăng ký
 • Lập hồ sơ tài sản, theo dõi chi tiết từng tài sản về nguyên giá, thời gian bắt đầu sử dụng, thời gian khấu hao, giá trị còn lại, hao mòn lũy kế…
 • Lập biên bản thanh lý TSCĐ khi có các hoạt động thanh lý nhượng bán TSCĐ đã qua sử dụng. Kiểm kê TSCĐ theo định kỳ (6 tháng hoặc cuối năm)
 • Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của Kế toán trưởng hoặc Ban Giám đốc…
 • Hạch toán TSCĐ

  a/ Một số trường hợp hạch toán tăng TSCĐ

 • Tăng TSCĐ khi mua sắm:
 • Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Giá mua chưa có thuế GTGT)

  Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

  Có các TK 111, 112, . . .

  Có TK 311 – Phải cho người bán

 • Trường hợp doanh nghiệp được tài trợ, biếu, tặng TSCĐ hữu hình đưa vào sử dụng ngay cho SXKD, ghi:
 • Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

  Có TK 711 – Thu nhập khác.

  Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến TSCĐ hữu hình được tài trợ, biếu, tặng tính vào nguyên giá, ghi:

  Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

  Có các TK 111, 112, 331. . .

 • Trường hợp TSCĐ hữu hình tự chế:
 • + Khi sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp tự chế tạo để chuyển thành TSCĐ hữu hình sử dụng cho SXKD, ghi:

  Nợ TK 632 – Giá vốn bán hàng

  Có TK 155 – Thành phẩm (Nếu xuất kho ra sử dụng)

  Có TK 154 – Chi phí SXKD dỡ dang (Nếu sản xuất xong đưa vào sử dụng ngay, không qua kho).

  Đồng thời ghi tăng TSCĐ hữu hình:

  Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

  Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Doanh thu là chi phí sản xuất thực tế sản phẩm).

  + Chi phí lắp đặt, chạy thử,. . . liên quan đến TSCĐ hữu hình, ghi:

  Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

  Có các TK 111, 112, 331. . .

  Có TK 341 – Vay dài hạn.

 • Trường hợp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trức gắn liền với quyền sử dụng đất, đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi:
 • Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá – chi tiết nhà cửa, vật kiến trúc)

  Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình (Nguyên giá – chi tiết quyền sử dụng đất)

  Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)

  Có các TK 111, 112, 331,. . .

  b/ Khi phát sinh chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cầp TSCĐ hữu hình sau khi ghi nhận ban đầu, ghi

  Nợ TK 241 – XDCB dỡ dang

  Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

  Có các TK 112, 152, 331, 334,. . .

 • Khi công việc sửa chữa, cải tạo, nâng cập TSCĐ hoàn thành đưa vào sử dụng:
 • + Nếu thoản mãn càc điều kiện được ghi tăng nguyên giá TSCĐ, ghi:

  Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

  Có TK 241 – Xây dựng cơ bản dỡ dang.

  + Nếu không thoả mãn các điều kiện được ghi tăng nguyên giá TSCĐ hữu hình, ghi:

  Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (Nếu giá trị nhỏ)

  Nợ TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn (Nếu giá trị lớn hơn phải phân bổ dần)

  Có TK 241 – Xây dựng cơ bản dỡ dang.

  c/ Khi giảm TSCĐ

 • Trường hợp nhượng bán, thanh lý TSCĐ dùng vào sản xuất, kinh doanh:
 • + Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, số thu về nhượng bán TSCĐ, ghi:

  Nợ các TK 111, 112, 131,. . .

  Có TK 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311)

  Có TK 711 – Thu nhập khác (Giá bán chưa có thuế GTGT).

  + Căn cứ Biên bản giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ đã nhượng bán:

  Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá trị đã hao mòn)

  Nợ TK 811 – Chi phí khác (Giá trị còn lại)

  Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

  + Các chi phí phát sinh liên quan đến nhượng bán TSCĐ được phản ánh vào bên Nợ TK 811 “Chi phí khác”.

 • Đối với TSCĐ hữu hình dùng cho sản xuất, kinh doanh, nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận theo quy định phải chuyển thành công cụ, dụng cụ ghi:
 • Nợ các TK 623, 627, 642 (Nếu giá trị còn lại nhỏ)

  Nợ TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn (Nếu giá trị còn lại lớn phải phân bổ dần)

  Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

  Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ).

  Nguồn: http://ke-toan.com trích Tava.

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*