Cách xử lý hóa đơn khi ghi sai mã số thuế của người mua

Cách xử lý hóa đơn khi ghi sai mã số thuế của người mua

Cách xử lý hóa đơn khi ghi sai mã số thuế của người mua

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Chương III, Điều 16, Khoản 2, Điểm b quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn. Bài biết cách xữ lý hoá đơn khi ghi sai mã số thuế của người mua nhằm giúp các bạn học kế toán mới ra trường cũng như những bạn đã đi làm biết cách xử lý khi gặp trường hợp tương tự.

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán “, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

…Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: … nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp. “

Căn cứ vào quy định trên, Cục thuế thành phố Hà Nội đã có Công văn số 48838/CT-HTr hướng dẫn về việc xử lý đối với hóa đơn ghi sai mã số thuế như sau:

Trường hợp công ty đã lập hóa đơn giao cho người mua nhưng phát hiện trên hóa đơn ghi sai mã số thuế của người mua, nhưng không sai tên, địa chỉ của người mua, sai sót này không làm thay đổi đến số lượng hàng hóa, đơn giá, thuế suất thì xử lý như sau:

  • Người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu trên biên bản.
  • Người bán và người mua được sử dụng hóa đơn đã lập kèm theo biên bản về sai sót mã số thuế trên hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.
  • Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc điều chỉnh sai sót về mã số thuế của người mua trên hóa đơn.

Nguồn: http://ke-toan.com trích Tava.

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*